تبلیغ
اکنون در حال درک اتفاقاتی هستیم که از چند سال پیش شروع شده و اکنون باعث ایجاد فشار احساسی در ما شده است.تصمیم گیری برای اینکه کجا زندگی کنیم تا شرایط روحی بهتری را داشته باشیم در ما شروع شده است ،البته عده ای ممکن است این مرحله را سپری کرده باشند. برای زندگی احساسی خود وقت بیشتری بگذاریم و به دنبال آرامش و شادی باشیم.

طالع بینی ماهانه
طالع مردادآذر

پایان ناراحتی های احساسی-امنیت و پیشرفت مالی-مراقب خانمی باشید زیرا این فرد قصد دشمنی با شما را دارد،خصوصا در روابط احساسی تان احتیاط کنید-حسادت در زندگی-رابطه دو طرفه-برطرف شدن موانع-دخالت اطرافیان که باعث سردی در روابط خواهد شد-پنهان کاری-کاهش استرس ها-بدبین نباشید-بحث و ناراحتی


طالع بینی سه ماهه اول سال 2017(در حال بروزرسانی)

طالع بینی سال 2016-فروردین

فروردین

طالع بینی سال 2016-اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی سال 2016-خرداد

خرداد

طالع بینی سال 2016-تیر

تیر

طالع بینی سال 2016-مرداد

مرداد

طالع بینی سال 2016-شهریور

شهریور

طالع بینی سال 2016-مهر

مهر

طالع بینی سال 2016-آبان

آبان

طالع بینی سال 2016-آذر

آذر

طالع بینی سال 2016-دی

دی

طالع بینی سال 2016-بهمن

بهمن

طالع بینی سال 2016-اسفند

اسفند

خصوصیات کلی متولدین هر سال

اگر نشان سال تولد خود را نمی دانید ، سال تولدتان را وارد نمایید

عدد را چهار رقمی وارد نمایید. مثال:1361 

طالع بینی متولد سال -سگ سگ
طالع بینی متولد سال -موش موش
طالع بینی متولد سال  -گاو گاو
طالع بینی متولد سال  -ببر ببر
طالع بینی متولد سال  -خرگوش گربه یا خرگوش
طالع بینی متولد سال -نهنگ نهنگ یا اژدها
طالع بینی متولد سال -مار مار
طالع بینی متولد سال -اسب اسب
طالع بینی متولد سال -گوسفند گوسفند یا بز
طالع بینی متولد سال -میمون میمون
طالع بینی متولد سال -مرغ مرغ یا خروس
طالع بینی متولد سال -خوک خوک

طالع بینی ماهانه

طالع مرداد

طالع بینی ماه -فروردین

فروردین

طالع بینی ماه -اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی ماه -خرداد

خرداد

طالع بینی ماه -تیر

تیر

طالع بینی ماه -مرداد

مرداد

طالع بینی ماه -شهریور

شهریور

طالع بینی ماه -مهر

مهر

طالع بینی ماه -آبان

آبان

طالع بینی ماه -آذر

آذر

طالع بینی ماه -دی

دی

طالع بینی ماه -بهمن

بهمن

طالع بینی ماه -اسفند

اسفند