تبلیغ
انرژی سیارات امکان احساس درد،زخم و آسیب های روحی و فیزیکی را در ما ایجاد می کند. برای برخی افراد حتی امکان جراحی های سریع و اورژانسی بوجود می آید.این فشار ها برای هدایت شما به سمت جلو و تمام کردن کاری نیمه تمام است. شما برای این کارر نیاز به هل نهایی دارید تا به مرحله جدید برسید.باید مسئولیت پذیر باشد.شما نسبت به جسم خود،زندکی،شغل و خیلی چیزهای دیگر مسئول هستید.نگذارید در این زمان ترس، درد ها جلو رسیدن شما به مرحله جدید زندگی را بگیرد. سخن ادمین با شما عزیزان: لطفا در این در چند روز و شاید چند ماه آینده نکات مربوط به ویروس کرونا را بسیار بسیار جدی بگیریم تا از بروز فاجعه در ایران جلوگیری کنیم.

فال فنجون آنلاین


مهاجرت، ممکن است برای انجام کار و یا ملاقات با دوستت قدیمی ناچار شوید مهاجرت کنید
خوشحالی پیش بینی شده،شیرینی، خواننده شاد و منادی بهار را در راه دارید
برآورده شدن حاجت-نذر و نیاز
در آینده ثروت و ارثی سرشار نصیب شما خواهد شد و قدرت و خوشبختی به دست می آورید

برای رهایی از خطر ناگزیر هستید خود را از مهلکه دور نگه دارید
مسافرت هوایی راه دور-خبر از مسافر
در اثر کار فوق العاده ای تحسین میشوید
اخبار بد.بد بینی را کنار بگذارید و انتظار اخبار بد را نداشته باشید.سمبل: دزدی و دوبه هم زنی،سخن چینی و بیماری

طالع بینی سه ماهه اول سال 2017(در حال بروزرسانی)

طالع بینی سال 2016-فروردین

فروردین

طالع بینی سال 2016-اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی سال 2016-خرداد

خرداد

طالع بینی سال 2016-تیر

تیر

طالع بینی سال 2016-مرداد

مرداد

طالع بینی سال 2016-شهریور

شهریور

طالع بینی سال 2016-مهر

مهر

طالع بینی سال 2016-آبان

آبان

طالع بینی سال 2016-آذر

آذر

طالع بینی سال 2016-دی

دی

طالع بینی سال 2016-بهمن

بهمن

طالع بینی سال 2016-اسفند

اسفند

خصوصیات کلی متولدین هر سال

اگر نشان سال تولد خود را نمی دانید ، سال تولدتان را وارد نمایید

عدد را چهار رقمی وارد نمایید. مثال:1361 

طالع بینی متولد سال -سگ سگ
طالع بینی متولد سال -موش موش
طالع بینی متولد سال  -گاو گاو
طالع بینی متولد سال  -ببر ببر
طالع بینی متولد سال  -خرگوش گربه یا خرگوش
طالع بینی متولد سال -نهنگ نهنگ یا اژدها
طالع بینی متولد سال -مار مار
طالع بینی متولد سال -اسب اسب
طالع بینی متولد سال -گوسفند گوسفند یا بز
طالع بینی متولد سال -میمون میمون
طالع بینی متولد سال -مرغ مرغ یا خروس
طالع بینی متولد سال -خوک خوک

طالع بینی ماهانه

طالع اسفند

طالع بینی ماه -فروردین

فروردین

طالع بینی ماه -اردیبهشت

اردیبهشت

طالع بینی ماه -خرداد

خرداد

طالع بینی ماه -تیر

تیر

طالع بینی ماه -مرداد

مرداد

طالع بینی ماه -شهریور

شهریور

طالع بینی ماه -مهر

مهر

طالع بینی ماه -آبان

آبان

طالع بینی ماه -آذر

آذر

طالع بینی ماه -دی

دی

طالع بینی ماه -بهمن

بهمن

طالع بینی ماه -اسفند

اسفند